Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden v0.3 voor de website Top Technology

1. Acceptatie gebruiksvoorwaarden en wijzigingen.
Door het verdere gebruik van deze website na het openen ervan, verklaart de gebruiker zich te houden aan deze gebruiksvoorwaarden en de wijzigingen die, met of zonder voorafgaand bericht aan u, daarin worden aangebracht. Daarnaast verklaart u zich te houden aan regels en aanwijzingen waar wij in deze gebruiksvoorwaarden aan refereren en die betrekking hebben op de services die worden aangeboden op of door middel van deze website.

Lees ook ons privacybeleid waar wij in deze gebruiksvoorwaarden aan refereren.

2. Onze Services.
Deze website en de services die op of via deze website worden aangeboden zijn op een "vrijwillige" basis. U gaat er mee akkoord dat de eigenaars van deze website zich het recht voorbehouden om op elk moment en zonder voorafgaand bericht of verantwoording naar u toe de website en de services die op of via deze website worden aangeboden te beëindigen en de gegevens die u heeft verstrekt tijdelijk of definitief te verwijderen. Wij dragen geen verantwoordelijkheid ten aanzien van het op tijd plaatsen, verwijderen, niet opslaan, onnauwkeurig weergeven of onjuiste bezorging van enige inhoud of informatie.

3. Uw verantwoordelijkheid en registratieverplichtingen.
Om gebruik te maken van deze website dient u zich te registreren, juiste informatie te verstrekken als daarom gevraagd wordt en minimaal 13 jaar of ouder te zijn. Door te registreren verklaart u zich te houden aan de gebruiksvoorwaarden van deze website en de wijzigingen die wij daarin aanbrengen en hier beschikbaar stellen.

4. Privacybeleid.
Hoe wij met registratiegegevens en andere als persoonlijk aan te merken informatie die door ons worden verzameld omgaan kunt u vinden in ons privacybeleid.

5. Registratie en Wachtwoord.
U bent verantwoordelijk voor onderhoud en gebruik van uw registratiegegevens en wachtwoord. Het gebruik van deze website en de services die op of via deze website worden aangeboden waarbij gebruik wordt gemaakt van uw registratie, met of zonder uw toestemming, is uw verantwoordelijkheid. U gaat er mee accoord dat u ons direct informeert over elk incident waarbij op onrechtmatige wijze gebruik is gemaakt van uw registratie, gebruikersaccount of wachtwoord.

6. Uw gedrag.
U gaat er mee accoord dat alle informatie en gegevens van enig soort, hetzij software, code, muziek of geluid, foto’s en afbeeldingen, video of ander materiaal ("content"), publiekelijk of privaat verkregen, voor verantwoording is van de persoon die het aanlevert danwel de persoon wiens registratiegegevens is gebruikt. U gaat er mee accoord dat deze website content kan bevatten welke als verwerpelijk of beledigend kan worden beschouwd. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de content, de onjuistheden in de content of de onvolledighed van de content.

Door gebruik te maken van onze website en de services die op of via deze website worden aangeboden, verklaart u

7. Inhoud aan deze website toevoegen.
Door inhoud aan deze website toe te voegen

8. Services van derden.
Goederen en services van derden kunnen worden aangeboden of beschikbaar worden gesteld op of via deze website. Elke representatie van de goederen en services van derden worden beheerd door regels, voorwaarden en inzichten gemaakt door derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk en staan op geen enkele wijze garant voor uw handelingen en interactie met derden.

9. Schadeloosstelling.
U begrijpt en u gaat er mee accoord dat u gehouden bent ons te vrijwaren en/of schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interessen, die voortvloeien uit afspraken van derden terzake schending van rechten, waaronder octrooi- en auteursrecht, dan wel vanwege het gebruik van, door of namens de door u verstrekte gegevens en informatie, uitgevoerde handelingen of gebruik met betrekking tot deze website en het niet nakomen van de gebruiksvoorwaarden van deze website.

10. Beperking garanties.
Het gebruik van deze website en de services die op of via deze website worden aangeboden geschiedt op eigen risico. De website en de services die op of via deze website worden aangeboden zijn beschikbaar gesteld op een "vrijwillige basis".

Voor zoverre maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht verlenen wij geen garanties en erkenning geen speciale omstandigheden, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot garanties betreffende de verkoopbaarheid, de geschiktheid voor een bepaalde toepassing of garanties dat de website en de services die op of via deze website worden aangeboden geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

11. Beperking aansprakelijkheid.
Voor zoverre maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht kunnen wij in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei speciale, incidentele, indirecte of directe schade (daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot schade door winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of ander geldelijk verlies) die is ontstaan door het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website, ook indien wij op de hoogte zijn gesteld van het risico van dergelijke schade.

Aangezien het in sommige staten en rechtsgebieden niet is toegestaan de aansprakelijkheid inzake gevolgschade of incidentele schade uit te sluiten of te beperken, is het mogelijk dat bovenstaande beperking op u niet van toepassing is.

12. Voorbehoud van rechten.
Onverminderd het overige in deze gebruiksvoorwaarden bepaalde behouden wij ons de rechten en bevoegdheden, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot copyrights, handelsmerken, handelsgeheimen en alle overige gegevens en informatie op onze website en de services die op of via deze website worden aangeboden, voor die ons toekomen op grond van de Auteurswet.

Alle rechten betreffende de intellectuele eigendom van het materiaal dat door gebruik van de website en de services die op of via deze website worden aangeboden kan worden opgevraagd, berusten bij de desbetreffende eigenaar en worden mogelijkerwijze beschermd door toepasselijke auteursrechtwetten en -verdragen of door andere intellectuele eigendomswetten en -verdragen. De gebruiksvoorwaarden verlenen u niet het recht dit materiaal te gebruiken.

13. Melding van inbreuk op copyright.
Als u denkt dat er inbreuk is gemaakt op het copyright van uw eigendom of dat er een overtreding heeft plaatsgevonden op uw intellectuele eigendom dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via e-mail aan de webmaster of door schriftelijk contact met ons op te nemen.

14. Toepasselijk recht.
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

15. Overige informatie.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze gebruiksvoorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.